ស្រុកពោធិ៍រៀង

ស្រុកពោធិ៍រៀង ខេត្តព្រៃវែង
លេខកូដខេត្ត
លេខកូដស្រុក
លេខកូដឃុំ
លេខកូដភូមិ
លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឈ្មោះខេត្ត
ឈ្មោះស្រុក/ក្រុង
ឈ្មោះឃុំ/សង្កាត់
ឈ្មោះ ភូមិ
Province
District
Commune
Village
14
1411
141101
14110101
14556
ព្រៃវែង
ពោធិ៍រៀង
ព្រៃកជ្រៃ
ព្រៃកជ្រៃលើ
Prey Veng
Kampong Leav
Preaek Chrey
Preaek Chrey Leu
14
1411
141101
14110102
14556
ព្រៃវែង
ពោធិ៍រៀង
ព្រៃកជ្រៃ
ព្រៃកជ្រៃក្រោម
Prey Veng
Kampong Leav
Preaek Chrey
Preaek Chrey kraom
14
1411
141101
14110103
14556
ព្រៃវែង
ពោធិ៍រៀង
ព្រៃកជ្រៃ
អន្លង់ទ្រា
Prey Veng
Kampong Leav
Preaek Chrey
Anlong Trea
14
1411
141101
14110104
14556
ព្រៃវែង
ពោធិ៍រៀង
ព្រៃកជ្រៃ
បាក់ដោក
Prey Veng
Kampong Leav
Preaek Chrey
Bak Daok
14
1411
141101
14110105
14556
ព្រៃវែង
ពោធិ៍រៀង
ព្រៃកជ្រៃ
ពាមស្តី
Prey Veng
Kampong Leav
Preaek Chrey
Pmeam Sdei
14
1411
141102
14110201
14557
ព្រៃវែង
ពោធិ៍រៀង
ព្រៃកន្លោង
ស្វាយ
Prey Veng
Kampong Leav
Prey kanlaong
Svay
14
1411
141102
14110202
14557
ព្រៃវែង
ពោធិ៍រៀង
ព្រៃកន្លោង
កំពង់
Prey Veng
Kampong Leav
Prey kanlaong
Kampong
14
1411
141102
14110203
14557
ព្រៃវែង
ពោធិ៍រៀង
ព្រៃកន្លោង
ជ្រាវ
Prey Veng
Kampong Leav
Prey kanlaong
Chreav
14
1411
141102
14110204
14557
ព្រៃវែង
ពោធិ៍រៀង
ព្រៃកន្លោង
ពពឹស
Prey Veng
Kampong Leav
Prey kanlaong
Popues
14
1411
141102
14110205
14557
ព្រៃវែង
ពោធិ៍រៀង
ព្រៃកន្លោង
ព្រៃកន្លោង
Prey Veng
Kampong Leav
Prey kanlaong
Prey kanlaong
14
1411
141103
14110301
14558
ព្រៃវែង
ពោធិ៍រៀង
តាកោ
កុកត្រុំ​ ក
Prey Veng
Kampong Leav
Ta Kao
Kok Trom Ka
14
1411
141103
14110302
14558
ព្រៃវែង
ពោធិ៍រៀង
តាកោ
កុកត្រុំ​ ខ
Prey Veng
Kampong Leav
Ta Kao
Kok Trom Kha
14
1411
141103
14110303
14558
ព្រៃវែង
ពោធិ៍រៀង
តាកោ
ខ្នយ
Prey Veng
Kampong Leav
Ta Kao
Khnay
14
1411
141103
14110304
14558
ព្រៃវែង
ពោធិ៍រៀង
តាកោ
ភ្លយ
Prey Veng
Kampong Leav
Ta Kao
Phloy
14
1411
141103
14110305
14558
ព្រៃវែង
ពោធិ៍រៀង
តាកោ
ស្ករដាច
Prey Veng
Kampong Leav
Ta Kao
Skor Dach
14
1411
141103
14110306
14558
ព្រៃវែង
ពោធិ៍រៀង
តាកោ
ត្នោតទ្រត
Prey Veng
Kampong Leav
Ta Kao
Tnaot Tret
14
1411
141103
14110307
14558
ព្រៃវែង
ពោធិ៍រៀង
តាកោ
តាកោ
Prey Veng
Kampong Leav
Ta Kao
Ta Kao
14
1411
141103
14110308
14558
ព្រៃវែង
ពោធិ៍រៀង
តាកោ
ភគ្កនេស្ស
Prey Veng
Kampong Leav
Ta Kao
Pheakkeaknes
14
1411
141104
14110401
14554
ព្រៃវែង
ពោធិ៍រៀង
ពោធិ៍រៀង
ពោធិ៍រៀងជើង
Prey Veng
Kampong Leav
Pou Rieng
Pou Rieng Cheung
14
1411
141104
14110402
14554
ព្រៃវែង
ពោធិ៍រៀង
ពោធិ៍រៀង
ពោធិ៍រៀងត្បូង
Prey Veng
Kampong Leav
Pou Rieng
Pou Rieng Tboung
14
1411
141104
14110403
14554
ព្រៃវែង
ពោធិ៍រៀង
ពោធិ៍រៀង
វាលព្រៅ
Prey Veng
Kampong Leav
Pou Rieng
Veal Prov
14
1411
141104
14110404
14554
ព្រៃវែង
ពោធិ៍រៀង
ពោធិ៍រៀង
យាយាសល់
Prey Veng
Kampong Leav
Pou Rieng
Yeay Sal
14
1411
141105
14110501
14555
ព្រៃវែង
ពោធិ៍រៀង
ព្រែកអន្ទះ
ព្រែកអន្ទះ
Prey Veng
Kampong Leav
Preaek Anteah
Preaek Anteah
14
1411
141105
14110502
14555
ព្រៃវែង
ពោធិ៍រៀង
ព្រែកអន្ទះ
ព្រែកផ្កាំ
Prey Veng
Kampong Leav
Preaek Anteah
Preaek Phkoam
14
1411
141105
14110503
14555
ព្រៃវែង
ពោធិ៍រៀង
ព្រែកអន្ទះ
ច្រាំងទទឹង
Prey Veng
Kampong Leav
Preaek Anteah
Chrang Totueng
14
1411
141105
14110504
14555
ព្រៃវែង
ពោធិ៍រៀង
ព្រែកអន្ទះ
តាម៉ោ
Prey Veng
Kampong Leav
Preaek Anteah
Ta Mao
14
1411
141105
14110505
14555
ព្រៃវែង
ពោធិ៍រៀង
ព្រែកអន្ទះ
តាមែង
Prey Veng
Kampong Leav
Preaek Anteah
Ta Meaeng
14
1411
141105
14110506
14555
ព្រៃវែង
ពោធិ៍រៀង
ព្រែកអន្ទះ
អង្គរយស
Prey Veng
Kampong Leav
Preaek Anteah
Angkor Yos
14
1411
141105
14110507
14555
ព្រៃវែង
ពោធិ៍រៀង
ព្រែកអន្ទះ
ថ្មី
Prey Veng
Kampong Leav
Preaek Anteah
Thmei